Fårhus och loge på Vännevad

Under hösten har Wilund arkitekter och antikvarier arbetat med en omgestaltning av fasaderna på logen på Vännevad. Omgestaltningen består av tillägg av listverk och blindfönster i Charles Emil Löfvenskiölds klassiska stil. Ett nytt fårhus har även uppförts, en av de mindre byggnaderna vi har gestaltat. Fårhuset har en stående locklistpanel, målad med röd slamfärg, samt ett sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel.

Återbesök på växthuset på Ericsberg

För drygt fem år sedan restaurerades växthuset på Ericsberg. I samband med andra projekt på Ericsberg fick vi möjlighet att följa upp hur växthuset ser ut idag. (Eller, rättare sagt i oktober, då bilden togs.) Vinrankorna och fikonträdet frodas, och det traditionella sättet att glasa utan tvärspröjs medger ett ordentligt ljusinsläpp.  

Renovering q-märkt villa

Renoveringen av en q-märkt villa i Stockholms innerstad är nu strax färdigställd. Wilund arkitekter och antikvarier har arbetat med projektet i ungefär ett år, på uppdrag av de boende i huset. Renoveringen har inneburit ett återställande av delar av den ursprungliga planlösningen, samt nya våtrum och ett renoverat kök. Ytskikten i huset har genomgående setts över. Byggnaden har en brokig historia och var under en period efter andra världskriget ockuperad av ett konstnärspar, som utsmyckade interiören på ett säreget sätt. Delar av måleriet har rekonstruerats för att komplettera bevarade partier. Badrummets sanitetsporslin är återanvänt från andra projekt i vår portfölj.

Hembygdsgården i Vaxholm

Mika och Elise var ute i Vaxholm och utförde en uppmätning, skadekartering och inventering av hembygdsgården. Hembygdsgården består av flera byggnader från olika epoker, som successivt sammanbyggts. För en tid sedan inträffade en explosion i en av byggnaderna, en mindre sjöbod som fungerat som kök. Explosionen har skadat fönstren, delvis rubbat timmerstommen ur läge, samt kastat ut takteglet i Norrhamnen. Wilund arkitekter och antikvarier arbetar med reparationsarbetena med hembygdsgården på uppdrag av Wolfbuilder och Vaxholm stad.

Klockbocken på Vännevad

Klockbocken på Vännevad är klar. Nu väntar den bara på gårdens vällingklocka från 1700-talet. Joel och Paul har ritat den nya klockbocken. Bocken är utförd med tjärat faltak och laxade takstolar.

Tekniska nämndhuset

Igår karterade vi fasadskador på Tekniska nämndhuset i Stockholm tillsammans med tegelexperten Urban Schwerin på Projekt 63. Paul och Urban letar efter sprickor, och andra tecken på skador i fasaden. Fasaderna har inte underhållits sedan byggnaden uppfördes på 1960-talet, men är trots detta i ett mycket gott skick överlag. De skador som finns förefaller huvudsakligen bero på enstaka missar under byggprocessen. Att fasaderna efter nästan 60 år endast kräver rätt begränsat underhåll vittnar om den kvalitet byggnaden uppfördes med. Fasaden är en utfackningsvägg med sandat mälardalstegel, med en speciell och mycket genomtänkt konstruktion. De skador som finns beror dels på Fortsättning →

Enkelsidiga växthuset

På uppdrag av Ericsbergs säteri har vi medverkat vid restaureringen av enkelsidiga växthuset. Växthuset är troligen från 1840-talet, om och tillbyggt vid flera tillfällen. Dess nuvarande form fick huset runt 1923. Formen påminner om en ett orangeri, men det har fungerat som vinkast och för ett fikonträd som kan vara det äldsta i Sverige. Vi har medverkat vid byte av taksparrarna som var i tryckträ, insatta 1963. Vi har mätt upp äldre sparrar och rekonstruerat profilen med sina sinnrika avrinningsrännor. De nya har tillverkats i vår verkstad i kärnfuru och sedan målats i en vit linoljefärg. Växthuset har sedan återuppbyggts Fortsättning →

Mora gård

Mora gård i Flen ligger vid stranden till en liten sjö. På gården finns en äldre huvudbyggnad från 1600-talet. Denna ersattes under 1700-talets andra hälft av en ny huvudbyggnad. Den nya huvudbyggnaden revs under tidigt 1900-tal och ersattes av en 1940-tals byggnad. Vi  har ritat en ny huvudbyggnad med den förlorade huvudbyggnaden från1700-talet i tankarna. Det är inte en rekonstruktion, det gamla husets utseende är inte känt, utan en fritt gestaltad volym med former från tiden. Huset är byggt i fulltimmer och delvis med återanvända äldre delar. Uppförs 2015.

Villor och fritidshus

Vi ritar nybyggnader, ombyggnader, tillbyggnader och verandor. Både mer moderna hus eller som här anpassade till miljön. Se mer av det vi har ritat under fliken Arkitektur