Klimt

På en tomt i St Anna skärgård fanns ett litet båtmanstorp från 1700-talet. Uppdragsgivaren ville komplettera stället med ett litet hus som kunde rymma basfunktioner som wc-dusch, ett sovrum, kök samt ett allrum. Det nya huset placerades utmed tomtgräns vid ett skogsbryn där det inte påverkade gårdsmiljön negativt. Byggnaden utfördes medvetet med små mått. Arkitekturen är en slags arkaisk form, förenklad till en typstuga med få men självklara detaljer. En hög kvalitet på materialval, massiva trägolv, spröjsade träfönster och enkupigt lertegel ger en enkelhetens exklusivitet. Byggnaden är planerad med hygienrummet rakt innanför entrén då detta rum betjänar flera hus på Fortsättning →

Tillbyggnad Resarö

En sekelskiftesvilla i Ytterby på Resarö vid Waxholm var uppförd med två lägenheter, en per plan. Den branta trappan till övervåningens lägenhet låg utanpå byggnadsvolymen och var försedd med en egen ytterdörr. För att gå upp var man tvungen att gå ut. En nyinflyttad familj med barn på väg önskade bygga om huset så att båda planen kunde användas tillsammans som en större bostad. I uppdraget ingick att planera för rumsdisposition, kök och bad samt placera undercentral för bergvärmepump samt grovt lägga upp en strategi för rördragningar och andra installationer. Uppdraget löstes genom att den gamla trappan revs i sin Fortsättning →

Villa i Söderköping

På en tomt invid Göta kanal ritade vi denna villa i två plan. Husets exteriör är en anpassning till bebyggelsestrukturen i Söderköping och till detaljplanens bestämmelser vilka reglerade bland annat fasadhöjd och nockhöjd. Byggnaden är avsedd att utföras putsad eller i trä med ett fåtal klassicistiska detaljer inte en pastisch men en förenklad anpassningsarkitektur avsedd att smälta in i stadsrummet. Släta väggliv och spröjsade fönster utan markerade omfattningar. Mot gatan en långfasad utan dörrar. Entrén med ett skyddat gårdsläge från ena gaveln. Mot trädgården en mer fri arkitektur med en generös balkong som både ger skugga till uteplatsen på bottenplan Fortsättning →

Modernare arkitektur

KV Höken, Norrköping ett parallellt uppdrag utfört tillsammans med Daniel Ljunggren och Mats Fredriksson samt Funkia landskapsarkitekter. Uppdraget omfattade en grup av flerbostadshus i en tidigare obebyggd yta som av närboende uppfattades som en park. Förslaget värnade öppenhet och fria markytor. Parkering, UC och sophantering lades i ett P-däck under mark.

KV Höken

Ett parallellt uppdrag utfört tillsammans med Daniel Ljunggren och Mats Fredriksson på Fredriksson arkitektkontor och Funkia landskapsarkitekter. Uppdraget var att utforma ett förslag på flerbostadshus i ett kvarter i stadsdelen Kneippen i Norrköping. Tomten var en lågutnyttjad obebyggd grönyta i anslutning till en park. Vårt koncept var att försöka bidra till nyttjandet av parkytan genom att sammanbinda lokalgatan Bragegatan med parkområdet, och samtidigt ge lägenheter med hög bostadskvalitet. Fyra byggnadsvolymer med olika längd skapade en relativt småskalig känsla. Ett nedsänkt parkeringsgarage där även allmänna utrymmen och sophantering placerats gav möjligheter till stora grönytor utan parkeringsplatser. Husen utformades med en idé Fortsättning →

Nyköpings residens

Residenset i Nyköping är en representativ byggnad vars huvudparti består av det Landshövdingeresidens som började uppföras av Fabian Ulfsparre af Broxvik under tidigt 1800-tal med en ståtlig fasad mot torget och stall i flyglarna bakom. I byggnaden ingick delar av det äldre Kejserska huset. Under 1900-talet har byggnaden byggts om och till vid ett flertal tillfällen, där ombyggnaden under åren 1906-27 efter ritningar av Lars Johan Lehming till stor del konstituerar den nuvarande representationsvåningen. Huset upphörde 1970 att fungera som residens, dvs landshövdingebostad och används sedan dess i sin helhet som kontor för länsstyrelsen. Just nu arbetar vi med att Fortsättning →

Bastu med faltak

På en sjötomt på Värmdö har vi ritat denna bastu med relax. Vår inspiration var gotländska sjöbodar med deras fina materialverkan och trivsamt enkla men verkningsningsfulla arkitektur. Interiören består av två rum, en generös bastudel och en relax / omklädningsavdelning med dusch. Byggnaden är platsbyggd med regelstomme, träpanel och tjärat gotländskt faltak. Färdigt sensommaren 2013.

Villa Åkersberga

Villa Brevik ligger nära kusten i Åkersberga. Tomten har speciella förutsättningar, mot gatan i öster ligger en plan berghäll med tallmo och fetblad i bergskrevorna. En brant delar sedan tomten i nord-sydlig riktning och en mjuk bergsbrant övergår i en frodig gräsäng med blommande örter ca 5 meter lägre. I det nordvästra hörnet av ängen en mindre dunge med lövträd. Utmaningen var att rita en villa och ett garage som på ett naturligt sätt drog nytta av tomten. Uppdragsgivarna ville inte spränga. Svaret blev att ställa huvudbyggnaden så att halva källarplanet helt naturligt fick full ståhöjd och hamnade i souterrain. Fortsättning →