Italianen på Ericsberg

Takrenoveringen på Ericsbergs slott fortskrider. I samband med renoveringen läggs plåttaken om, och det tidigare utförandet från en omläggning på 1970-talet justeras till ett mer ursprungligt utförande. I samband med detta återskapas en fältindelning på säteritakets italian.

Ericsbergs slott och den mystiska stocken

Just nu pågår en takomläggning på delar av huvudbyggnaden på Ericsbergs slott i Södermanland. Det nuvarande slottet uppfördes i omgångar under 1600-talet och förskönades sedan ytterligare vid flera tillfällen under 1800-talet. Ericsberg är tvivelsutan ett av landets mest praktfulla privatslott. Den nuvarande takomläggningen omfattar bl.a. taken och plåtavtäckningarna på ett av tornen. Den befintliga takplåten lades på 1970-talet. Gördelgesimsen på tornet ansluter till flygelarmens takfot. Tornet är dock en våning högre än flygelarmen, varför takfoten här övergår i en plåtavtäckt gördelgesims. Plåtavtäckningen från 1970-talet hade på modernt vis ett uppvik mot fasaden på omkring 30 cm. Vid omläggningen har tanken Fortsättning →

Representativa rum

Paul är husarkitekt för Residenset i Nyköping. Byggnaden inrymmer idag dels en representationsdel och en bostad för landshövdingen, dels kontorslokaler för Länsstyrelsen i Södermanland. Byggnaden var under efterkrigstiden helt kontoriserad, men representationsrummen återställdes vid millennieskiftet, och landshövdingen kunde flytta in i en nyinredd bostad i Residenset i början av 2020. Uppdraget som husarkitekt innehas på uppdrag av Statens Fastighetsverk, SFV, och innebär ett samlat ansvar för åtgärder och gestaltning inom det aktuella objektet, som oftast är ett statligt byggnadsminne. Det innebär ett stort antal projekt av olika storlek och inriktning. I dagarna färdigställdes en renovering av matsalen i Residenset, med Fortsättning →

Hedvig Eleonora kyrka

Under ett antal år har Wilund arkitekter & antikvarier haft ett uppdrag för Hedvig Eleonora församling i Stockholms innerstad. På behändigt gångavstånd från kontoret, och dessutom hemmaförsamling för flera av kontorets medarbetare är detta ett mycket roligt uppdrag. Under 2020 färdigställdes en exteriör restaurering av kupoltrummans fasader. Fasaderna putslagades och skadade partier putsades om. Hela kupoltrumman avfärgades sedan i en ny kulör som är mer lik den som återfinns på nedre delen av kyrkans putsade fasader. Delar av kupoltrumman har också målad natursten i fasaden. Denna var bitvis i behov av lagningar. Bland andra projekt som Wilund arkitekter & antikvarier Fortsättning →

Villa Stockenberg

Fasadrestaureringen på Villa Stockenberg i Saltsjöbaden, som har projekterats och projektletts av Wilund arkitekter & antikvarier, går mot färdigställande. Villa Stockenberg är en byggnadsminnesmärkt villa från 1910 i en för Sverige mycket ovanlig engelsk arts & craftsstil. Villan är faktiskt en kopia av villan Annesley Lodge från 1895 av den brittiske arkitekten C.F.A. Voysey, och uppfördes av redardottern Hanne Stockenberg, som just blivit änka när byggnaden projekterades. De svenska ritningarna signerades av Isak Gustaf Clason, men torde ha utförts av den norske arkitekten Rudolf Emanuel Jacobsen. Byggnaden är alltjämt privatbostad. Fasaderna har setts över och skadade partier har putsats om Fortsättning →

Nytt timmer på Näs

På Näs utanför Rimbo börjar nu lagningarna av timmerstommen gå mot sin fullbordan, och det blir så småningom dags att rekonstruera takstolarna. Bild från byggarbetsplatsen på vinden, där takstolen ska uppföras. Detalj av en knut där nytt kärnvirke använts för att att rekonstruera den skadade övre delen av stommen. Denna del av stommen var uppförd av sekundärt, återanvänt material, förmodligen från den äldre flygelbyggnaden på platsen, vilken revs när den nuvarande byggnaden uppfördes i början av 1800-talet. Denna del av timmerstommen var i stora delar i mycket dåligt skick, och behövde bytas ut. Delar av timret hade stora skador av Fortsättning →

Test av stålplåt

Idag var Paul från Wilund arkitekter & antikvarier  hos Stockholms Plåt och Smide i Arninge, för att testa enkelfalsad stålplåt i småformat till nästa års omläggning av taken på Ericsbergs slott i Sörmland. Ericsbergs slott är ett stort barockslott som fick sin nuvarande utformning under stormaktstidens 1600-tal. Nyligen har vi där avslutat en omfattande restaurering av det stora orangeriet från 1800-talets senare hälft. Här ser vi hur Hans Huzelius (SPoS) till vänster studerar plåtprovet. Småformat är ett äldre utförande av plåttak, som föregår de större, standardiserade plåtformaten som blir tillgängliga i och med industrialiseringen under 1800-talet. Även enkelfalsning är ett Fortsättning →

Kolonistuga under uppförande

I Stockholms Västerort projektleder och projekterar Wilund arkitekter & antikvarier en rekonstruktion av en kolonistuga för en privat beställare. Den ursprungliga stugan på lotten brann ned, och rekonstrueras nu. Bygget är i full gång, och nästa steg är att putsa fasaden.