ANTIKVARIETJÄNSTER

Vi är byggnadsantikvarier med många års erfarenhet från både museivärlden och som fristående konsulter.

Vi ser kulturmiljöerna som en värdefull resurs för samhällets utveckling. De är en källa till kunskap och upplevelser, det ger oss möjlighet att förstå samhällets utveckling. Kulturmiljöerna erbjuder insikt i historien, skönhetsupplevelser och de ger oss en identitet. Kulturarvet förmedlar även kunskap om vår tid till framtiden. Vi vet att ett medvetet hanterande av kulturmiljöerna och ett nyttjande av dem som en resurs skapar grogrund för bland annat lokal utveckling, företagsetablering och turism

VI ERBJUDER

 • Byggnadsantikvarier; certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enl PBL
 • Restaurering, rådgivning & antikvarisk projektering
 • Ruinvård och konserveringsprojektering
 • Teknisk rådgivning avseende äldre bebyggelse
 • Antikvarisk medverkan enligt KML
 • MKB – miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljöer
 • Färgundersökningar, materialanalyser & färgsättningar
 • Kulturhistoriska utredningar, förundersökningar & områdesinventeringar
 • Rivningsdokumentation eller antikvarisk värdering vid rivningslov
 • Vårdprogram, vård – & underhållsplaner
 • Bidragsansökan & kontakt med berörda myndigheter
 • Projektledning
 • Arkitekturfotografering, fotodokumentation
  samt försäljning av enskilda bilder ur vår omfattande bildbank

 

Thyssen

Byggnadsantikvarien har den museala kunskapen om historisk byggnadsteknik, äldre material, stilhistoria och förändringar i samhället,

samt inte minst om bevarandelagstiftning och bidrag. Arbetets kärna handlar om att ta med sig minnen från flydda tider in i framtiden.

Kompetensen är ett verktyg vid bestämmandet av kulturhistoriskt värde, vid rådgivning vid hantering av äldre bebyggelse, samt

vid restaurering och ombyggnad.Vi arbetar som sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL, antikvariskt medverkande

enligt KML och i andra relaterade uppdrag.

Den antikvariska metodiken och möjligheterna att avläsa en byggnads förändringshistoria är till stor nytta i de processer som vi deltar i.

Genom vår långa erfarenhet av äldre bebyggelse har vi skaffat oss erfarenheter och kunskaper om vad som fungerar och vad som inte gör det

 

FIN_7897