Skedevi kyrka

Under 2016 projekterade Wilund arkitekter och antikvarier en omputsning av innertaket i Skedevi kyrka.

Skedevi kyrka har medeltida anor, men dess nuvarande utseende härrör huvudsakligen från två ombyggnader från decennierna kring 1800. På 1770-talet byggdes kyrkans torn, och 1803-1807 revs det gamla koret och ersattes med ett nytt korparti i nyklassicism. Koret har korsarmar och ett kupoltak med lanternin.

Taket omputsades på 1950-alet med en puts innehållande asbest. Denna hade bitvis släppt och enstaka putssjok hade även fallit ned i kyrkorummet. Detta innebar en risk för att asbestfibrer skulle komma ut i kyrkans inomhuslyft, vilket skulle kunna innebära en hälsofara. Dessutom hade asbestputsen en brunröd kulör som inte stämde särskilt väl överens med färgsättningen i kyrkorummet i övrigt.

DF1_1546

För att kunna genomföra asbestsanering, nedknackning av befintlig puts och omputsning lades ett tätt temporärt bjälklag på en skog av byggställningar och samtliga inventarier i kyrkorummet skyddsintäcktes. Efter nedknackningen kunde kupolens konstruktion med plank med sågade spår beskådas. Spårens syfte var att göra de raka planken mer böjliga så att de kunde få kupolens rundade form. (se bild ovan)

DF1_1559

Den nya kalkputsen sprutades på plats. Under det tillfälliga golvet finns kyrkorummet.

DF1_1561

Profilering av kornisch och gesims utfördes.

DF1_1547

Bild från nedplockning av ställningen efter arbetets färdigställande.

Skedevi efter WA3_0956

Kyrkans interiör efter genomförd entreprenad.

WA3_0946

Kupolen efter avslutad entreprenad.