De små detaljerna

Arkitektens och antikvariens respektive praktiker har det gemensamt att både helhet och detalj kontinuerligt måste vara närvarande i sinnet. Ett ovanligt konkret exempel på en detalj är en närmast diminutiv skada på ett parkettgolv i Nyköpings Residens. Inför en förestående slipning och lackering av parkettgolven i denna del av byggnaden behövde skadan åtgärdas. För enkelhetens skull och för att undvika en möjlig försening av slipningen, beslöts att antikvarien tillika husarkitekten Paul Wilund skulle ombesörja lagningen som en del av sitt uppdrag. Alternativen hade varit att lägga ut lagningen på offentlig upphandling eller att förnya upphandlingen av slipningen och inkludera lagningen Fortsättning →

Villa Stockenberg

Fasadrestaureringen på Villa Stockenberg i Saltsjöbaden, som har projekterats och projektletts av Wilund arkitekter & antikvarier, går mot färdigställande. Villa Stockenberg är en byggnadsminnesmärkt villa från 1910 i en för Sverige mycket ovanlig engelsk arts & craftsstil. Villan är faktiskt en kopia av villan Annesley Lodge från 1895 av den brittiske arkitekten C.F.A. Voysey, och uppfördes av redardottern Hanne Stockenberg, som just blivit änka när byggnaden projekterades. De svenska ritningarna signerades av Isak Gustaf Clason, men torde ha utförts av den norske arkitekten Rudolf Emanuel Jacobsen. Byggnaden är alltjämt privatbostad. Fasaderna har setts över och skadade partier har putsats om Fortsättning →

Nytt timmer på Näs

På Näs utanför Rimbo börjar nu lagningarna av timmerstommen gå mot sin fullbordan, och det blir så småningom dags att rekonstruera takstolarna. Bild från byggarbetsplatsen på vinden, där takstolen ska uppföras. Detalj av en knut där nytt kärnvirke använts för att att rekonstruera den skadade övre delen av stommen. Denna del av stommen var uppförd av sekundärt, återanvänt material, förmodligen från den äldre flygelbyggnaden på platsen, vilken revs när den nuvarande byggnaden uppfördes i början av 1800-talet. Denna del av timmerstommen var i stora delar i mycket dåligt skick, och behövde bytas ut. Delar av timret hade stora skador av Fortsättning →

Test av stålplåt

Idag var Paul från Wilund arkitekter & antikvarier  hos Stockholms Plåt och Smide i Arninge, för att testa enkelfalsad stålplåt i småformat till nästa års omläggning av taken på Ericsbergs slott i Sörmland. Ericsbergs slott är ett stort barockslott som fick sin nuvarande utformning under stormaktstidens 1600-tal. Nyligen har vi där avslutat en omfattande restaurering av det stora orangeriet från 1800-talets senare hälft. Här ser vi hur Hans Huzelius (SPoS) till vänster studerar plåtprovet. Småformat är ett äldre utförande av plåttak, som föregår de större, standardiserade plåtformaten som blir tillgängliga i och med industrialiseringen under 1800-talet. Även enkelfalsning är ett Fortsättning →

Kolonistuga under uppförande

I Stockholms Västerort projektleder och projekterar Wilund arkitekter & antikvarier en rekonstruktion av en kolonistuga för en privat beställare. Den ursprungliga stugan på lotten brann ned, och rekonstrueras nu. Bygget är i full gång, och nästa steg är att putsa fasaden.

Besök på bygget

Besök på den pågående fasadrestaureringen på Tekniska Nämndhuset. Kan du se vilka stenar och fogar som är nya? Murarna avslutar sitt jobb den här veckan, därefter ska mjukfogen runt fönsterpartierna återskapas. Murarna går då vidare till nästa fasadavsnitt, där asbestsanerarna nyligen blev klara. Det är nästan som ett kretslopp.

Blå Huset, Västervik

I Västervik har Wilund arkitekter & antikvarier utövat antikvarisk medverkan vid en exteriör restaurering av byggnadsminnet “Blå Huset”.  Huset fick en exteriör färgsättning i blått i början av efterkrigstiden, vilket givit den dess nuvarande namn. Byggnaden har givits en rekonstruerad färgsättning i guldockra med foder och fönster i en vit kulör bruten med grön umbra. Porten har målats i en engelskt röd. Restaureringen har även innefattat lagning av skadade delar av befintlig locklistpanel. Bild under åtgärdernas utförande.

Skedevi kyrka

Under 2016 projekterade Wilund arkitekter och antikvarier en omputsning av innertaket i Skedevi kyrka. Skedevi kyrka har medeltida anor, men dess nuvarande utseende härrör huvudsakligen från två ombyggnader från decennierna kring 1800. På 1770-talet byggdes kyrkans torn, och 1803-1807 revs det gamla koret och ersattes med ett nytt korparti i nyklassicism. Koret har korsarmar och ett kupoltak med lanternin. Taket omputsades på 1950-alet med en puts innehållande asbest. Denna hade bitvis släppt och enstaka putssjok hade även fallit ned i kyrkorummet. Detta innebar en risk för att asbestfibrer skulle komma ut i kyrkans inomhuslyft, vilket skulle kunna innebära en hälsofara. Fortsättning →

Fasadrestaurering Claestorp

Fasadrestaurering pågår på Claestorp slott utanför Katrineholm i Sörmland. Wilund arkitekter & antikvarier projekterar och utövar antikvarisk medverkan. För närvarande pågår arbeten på huvudbyggnadens gavlar. Anläggningen är ritad av Carl Johan Cronstedt, kakelugnens uppfinnare, och uppfördes 1754 på platsen för en nedbrunnen äldre anläggning. Huvudbyggnaden har hela sex flyglar och är byggnadsminne sedan 1983.  

Fasadrestaurering Långholmen

På Långholmen har Wilund arkitekter & antikvarier utfört en vård- och underhållsplan för en bostadsrättsförening bestående av en grupp fristående äldre hus med höga kulturhistoriska värden. För närvarande pågår underhåll och reparation av fasaderna på flera av byggnaderna. Det är roligt att arbeta med detta projekt, då husen är av olika slag från olika tider, och uppförda med olika material. Därför blir arbetsuppgifterna och frågeställningarna varierade. Här ser vi hur en äldre fönsterbåge har lagats i med nytt virke. Fönsterrenovering på riktigt! Passformen för bågen i en överluft prövas efter ilagning med nytt virke. Lagningen sammanfogas hantverksmässigt med det äldre Fortsättning →