Test av stålplåt

Idag var Paul från Wilund arkitekter & antikvarier  hos Stockholms Plåt och Smide i Arninge, för att testa enkelfalsad stålplåt i småformat till nästa års omläggning av taken på Ericsbergs slott i Sörmland. Ericsbergs slott är ett stort barockslott som fick sin nuvarande utformning under stormaktstidens 1600-tal. Nyligen har vi där avslutat en omfattande restaurering av det stora orangeriet från 1800-talets senare hälft. Här ser vi hur Hans Huzelius (SPoS) till vänster studerar plåtprovet. Småformat är ett äldre utförande av plåttak, som föregår de större, standardiserade plåtformaten som blir tillgängliga i och med industrialiseringen under 1800-talet. Även enkelfalsning är ett Fortsättning →

Kolonistuga under uppförande

I Stockholms Västerort projektleder och projekterar Wilund arkitekter & antikvarier en rekonstruktion av en kolonistuga för en privat beställare. Den ursprungliga stugan på lotten brann ned, och rekonstrueras nu. Bygget är i full gång, och nästa steg är att putsa fasaden.

Besök på bygget

Besök på den pågående fasadrestaureringen på Tekniska Nämndhuset. Kan du se vilka stenar och fogar som är nya? Murarna avslutar sitt jobb den här veckan, därefter ska mjukfogen runt fönsterpartierna återskapas. Murarna går då vidare till nästa fasadavsnitt, där asbestsanerarna nyligen blev klara. Det är nästan som ett kretslopp.

Blå Huset, Västervik

I Västervik har Wilund arkitekter & antikvarier utövat antikvarisk medverkan vid en exteriör restaurering av byggnadsminnet ”Blå Huset”.  Huset fick en exteriör färgsättning i blått i början av efterkrigstiden, vilket givit den dess nuvarande namn. Byggnaden har givits en rekonstruerad färgsättning i guldockra med foder och fönster i en vit kulör bruten med grön umbra. Porten har målats i en engelskt röd. Restaureringen har även innefattat lagning av skadade delar av befintlig locklistpanel. Bild under åtgärdernas utförande.

Fasadrestaurering Claestorp

Fasadrestaurering pågår på Claestorp slott utanför Katrineholm i Sörmland. Wilund arkitekter & antikvarier projekterar och utövar antikvarisk medverkan. För närvarande pågår arbeten på huvudbyggnadens gavlar. Anläggningen är ritad av Carl Johan Cronstedt, kakelugnens uppfinnare, och uppfördes 1754 på platsen för en nedbrunnen äldre anläggning. Huvudbyggnaden har hela sex flyglar och är byggnadsminne sedan 1983.  

Fasadrestaurering Långholmen

På Långholmen har Wilund arkitekter & antikvarier utfört en vård- och underhållsplan för en bostadsrättsförening bestående av en grupp fristående äldre hus med höga kulturhistoriska värden. För närvarande pågår underhåll och reparation av fasaderna på flera av byggnaderna. Det är roligt att arbeta med detta projekt, då husen är av olika slag från olika tider, och uppförda med olika material. Därför blir arbetsuppgifterna och frågeställningarna varierade. Här ser vi hur en äldre fönsterbåge har lagats i med nytt virke. Fönsterrenovering på riktigt! Passformen för bågen i en överluft prövas efter ilagning med nytt virke. Lagningen sammanfogas hantverksmässigt med det äldre Fortsättning →

Takomläggning Lilla Adolf Fredrik

För Familjebostäders räkning har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid renovering av Lilla Adolf Fredrik i Vasastan. Byggnaden är uppförd 1908 som en privat flickskola, Åhlinska skolan, med skola och hyreslägenheter på samma fastighet. Detta som ett sätt att trygga skolans ekonomi genom inkomster från hyreslägenheterna. Efter kommunaliseringen av Stockholms grundskolor 1939 har fastigheten varit i stadens ägo. Skolverksamhet bedrivs fortfarande i byggnaden. För närvarande pågår arbeten med taktäckningen. Taket är dels belagt med ett glaserat holländskt falstegel, dels med plåt i skivtäckning. Då de tegeltäckta takfallen i stor utsträckning vetter mot skolgården och gatan, och det i regel är Fortsättning →

Timmerlagningar på Näs

På Näs gård utanför Rimbo har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid en ombyggnad och renovering av gårdens corps-de-logi och flyglar. Arbetena med flyglarna pågår nu för fullt, bland annat pågår lagning och byte av skadat timmer i stommen, som vi har projekterat. Byggnaderna är uppförda i liggtimmer, och har en brokig byggnadshistoria. Många stockar är återanvända, och det finns många lösningar och ändringar under tidens gång som gör detta till ett komplicerat och spännande projekt. I samråd med timmermännen på plats har vi bland annat ersatt befintliga takbjälkar och takstol med nytillverkade lika de ursprungliga. Det krävdes mycket detektivarbete Fortsättning →

Fogpatinering

Till ett större fasadrestaureringsprojekt behövdes nymurade tegelfogar patineras in till samma smutsade grå kulör som befintliga fogar. Det var svår att få till en bra kulör med förpigmenterat fogbruk, och dessutom är fogarna olika mycket smutsade på olika partier av fasaden. Lösningen blev att mura med ljust fogbruk likt det ursprungliga bruket, som sedan patineras in i rätt kulör av murarna på plats. För att få till rätt kulör och möjliggöra en variation i kulören på olika ställen tog Wilund arkitekter & antikvarier fram en specialtillverkad fogpatineringsvätska, POM FPV. Den stryks på för hand med pensel direkt  på den förvattnade Fortsättning →