Lunds by dass och uthus

Lunds by präglas av en egenartad stadsmässigt regelbunden form där alla mangårdarna är likartade i storlek och form och samtliga har sina ingångar vända mot ett gemensamt rektangulärt ”torg”. Huvudbyggnaderna är troligen i de flesta fallen från 1700-talet, utvidgade på 1800-talet. Byn korsas av två vinkelräta gator, Kårbyvägen och Kyrkovägen. Kring bykärnan ligger trädgårdar och utanför dessa fägårdar, ekonomibyggnader och uthus. Byn är byggnadsminne.

Vi har medverkat vid restaurering av Dasset. Byggnaden var vid arbetets början i mycket dåligt skick. Se bifogade bilder. Förutom eftersatt underhåll var byggnaden påkörd och  delvis knuffad av sin grund.

I ett första skede inventerades skador och omfattning om det överhuvudtaget var möjligt att reparera byggnaden med någon bibehållen patina och känsla av originalsubstans. En omfattande sökning av delar och detaljer till byggnaden utfördes i närområdet och flera gångjärn, fönsterbågar och andra delar kunde återfinnas. Ett omfattande pussel genomfördes där del fogades till del och bilden av byggnadens utseende växte fram. Det var nog genomförbart…

 

Vid reparationen av dasset valde timmerman Kristian Molander att transportera byggnaden till snickeriverkstaden i Loftahammar. Väl på plats så utfördes en gemensam genomgång med byggnadsantikvarie Paul Wilund och Kristian Molander av byggnadens tekniska status. Samrådet resulterade i en överenskommelse om vilka delar som kunde behållas och vilka som kunde bytas. Principen har varit att bibehålla allt virke som är funktionsdugligt, delreparera där så var möjligt och även återanvända delar av demonterade byggnadsdelar på ny plats. Sprucket, anlupet eller på annat sätt mindre skadade delar fick vara kvar.

 

En annan målsättning var att åstadkomma ett färdigt resultat som kunde klara sig med ett tämligen lågintensivt underhåll.

 

Generellt kan sägas att knappt hälften av stommen gick att rädda. Takets sparrar är nya formkopior av de gamla sparrarna. Underlagstaket har bytts till nytt virke, dock med samma variation i bredd som det ursprungliga.  Hammarbandet är delvis bytt, delvis med återanvända delar. Ytterpanelen är till relativt stor del bevarad, nya delar finns i fulla längder och delar av de panelbrädor och locklister som har demonterats har återanvänts tex under och över fönstren. Golvet är nytt.

 

Det som är kvar är innerväggen som avskiljer dasset från det bakre utrymmet. Huvuddelen av dassinredningen, halva syllen och den konsol som bär takspirans nedre del (interiört). De ursprungliga fönsterbågarna är bevarade, men glasningen är ny i sin helhet. Glasning har skett med äldre återanvänt glas från andra byggnader.

 

Byggnaden är täckt med ny takpapp med fotplåt i galv. Exteriören är målad med röd slamfärg (falu rödfärg) respektive oljefärg (vita knutar och fönster).

Viktigt är även att trots att reparationen innebar stora materialbyten så har den skett i ett skede när ursprunglig form fortfarande var avläsbar.

Vi har även utfört skisser för återställande av ett uthus intill dasset.

FIL_1110

FIL_1114

FASADER MOT SÖDER OCH ÖSTER version2