Rivningsutlåtande Harby skola

 

Harby skola

Vi har utfört utlåtanden inför rivnignsansökan av några kulturhus i Upplands Väsby, bland annat den lilla skolan i Harby.

Harby skola är uppförd under 1800-talets andra hälft som en skolbyggnad med ett större klassrum ett förrum och en tambur. Skolan är uppförd i resvirkesstomme med väggar av kraftiga stående spontade plank. På gården finns ett uthus troligen med avträde och vedbod. Skola ligger belägen utmed den gamla landsvägen i en äldre bystruktur med ett mindre torp på andra sidan vägen. Skolan användes i sin ursprungliga funktion till 1930-talet, efter detta användes skolan som slöjdsal fram till 1965. Spår av denna verksamhet finns idag kvar i byggnaden i stor omfattning.

Från ca 1969 användes skolan som ateljé av skulptören Bror Axel Nordell, som anpassade byggnaden till sin verksamhet bland annat genom att utföra en stor lastport på ena gaveln.  Axel Nordell är känd för ett stort antal lekskulpturer i moderna material, tex plast.

Byggnaden är i huvudsak välbevarad med skolsalen bevarad med katederpodium. Tambur och förrum är delvis bevarat med delvis ursprungliga snickerier, delar av väggarna är dock nedtagna. Fönstren är ursprungliga eller med ursprunglig indelning. Vid en inventering av skolans tekniska status har en del skador upptäckts, framför allt ett takläckage, men inget på en nivå som inte kan åtgärdas med relativt enkla medel.

Byggnaden har ett socialhistoriskt värde som exempel på enklare skolbyggnad framväxt efter införandet av allmän skolgång under 1800-talets andra hälft. Byggnadens skolsal är välbevarad med intakta detaljer. Skolan har ett mycket stort lokalhistoriskt och socialt värde, då det fungerat som en central punkt i byns liv under hela skolans bruksperiod. Skolbyggnaden tillsammans med skoltomt och uthus ger tillsammans med en mindre timmerstuga på andra sidan vägen ett stort miljöskapande värde. Byggnaden är utförd i en äldre byggnadsteknik vilken härrör till sågverkens framväxt under 1800-talets andra hälft, balnd annat med en kraftig spännbock på vinden, vilket tillsammans med tidstypiska detaljer såsom panelväggar, ramverksdörrar och enkelglasfönster ger den ett byggnadsteknikhistoriskt värde.

En rivning av skolan skulle innebära att den lilla glest bebyggda byn Harby förlorade sin centralpunkt och en viktig del av sin historia. Vi rekommenderar därför att byggnaden repareras och bevaras på plats.