Ericsbergs slott och den mystiska stocken

Just nu pågår en takomläggning på delar av huvudbyggnaden på Ericsbergs slott i Södermanland. Det nuvarande slottet uppfördes i omgångar under 1600-talet och förskönades sedan ytterligare vid flera tillfällen under 1800-talet. Ericsberg är tvivelsutan ett av landets mest praktfulla privatslott. Den nuvarande takomläggningen omfattar bl.a. taken och plåtavtäckningarna på ett av tornen. Den befintliga takplåten lades på 1970-talet. Gördelgesimsen på tornet ansluter till flygelarmens takfot. Tornet är dock en våning högre än flygelarmen, varför takfoten här övergår i en plåtavtäckt gördelgesims. Plåtavtäckningen från 1970-talet hade på modernt vis ett uppvik mot fasaden på omkring 30 cm. Vid omläggningen har tanken Fortsättning →

De små detaljerna

Arkitektens och antikvariens respektive praktiker har det gemensamt att både helhet och detalj kontinuerligt måste vara närvarande i sinnet. Ett ovanligt konkret exempel på en detalj är en närmast diminutiv skada på ett parkettgolv i Nyköpings Residens. Inför en förestående slipning och lackering av parkettgolven i denna del av byggnaden behövde skadan åtgärdas. För enkelhetens skull och för att undvika en möjlig försening av slipningen, beslöts att antikvarien tillika husarkitekten Paul Wilund skulle ombesörja lagningen som en del av sitt uppdrag. Alternativen hade varit att lägga ut lagningen på offentlig upphandling eller att förnya upphandlingen av slipningen och inkludera lagningen Fortsättning →

Inventering av byggnadsminne

I dagarna har Paul och Joel varit i Småland och inventerat fyra byggnadsminnen på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. Ett av dessa är Nyebogården, en ovanligt välbevarad gårdsanläggning från 1700-talet. Flera av interiörerna har målningar från tidigt 1800-tal. Nyebogården är en byggnadstyp som är ganska ovanlig bland de svenska byggnadsminnena. Den tillhör en kategori av byggnader som betraktats som tillräckligt märkliga först under efterkrigstiden. En av de senare tapeterna, en jugendtapet från tidigt 1900-tal. Gården fungerar idag som hembygdsgård. Det är inte många hembygdsgårdar som kan stoltsera med att vara byggnadsminne! En av väggmålningarna med en get (?) och ett större Fortsättning →

Inventering inför kulturmiljöunderlag

Under våren har Wilund arkitekter och antikvarier inventerat en varuhusfastighet från 1970-talet i centrala Ystad inför framtagandet av ett kulturmiljöunderlag till en detaljplaneprocess. Byggnaden är ett sent tillskott till stadskärnan i Ystad, en stad som är känd för sina korsvirkeshus och sitt välbevarade medeltida gatunät. I Ystad förstod man tidigare än i de flesta andra städer att värna sitt kulturarv, och detta märks även till viss del i rekordårens byggande. Förmodligen hade vi varit än mer respektfulla idag, men jämfört med många andra varuhusbyggnader från 1960- och 1970-talen håller detta en rätt låg profil och är uppfört i material som Fortsättning →

Kalkbränning, Ask kyrka

Östra fasaderna på Ask kyrka i Östergötland hade länge haft problem med återkommande nedfall av puts. Detta antogs bero på att de olika material som använts vid på varandra följande fasadrenoveringar inte var sinsemellan långsiktigt kompatibla. Inför omputsning av fasaderna beslöts att pröva att använda ett kalkbruk så snarlikt det ursprungliga som möjligt. Det ursprungliga kalkbruket som kyrkan putsats med var bränt av en lokal, östgötsk kalksten, och blandat med lokal sand. Det visade sig svårt att få låna någon av landets få industriella kalkugnar för att bränna de små kvantiteter som det här skulle bli frågan om. Därför beslöts Fortsättning →

Villor och fritidshus

Vi ritar nybyggnader, ombyggnader, tillbyggnader och verandor. Både mer moderna hus eller som här anpassade till miljön. Se mer av det vi har ritat under fliken Arkitektur

Granhammars herrgård

Granhammars herrgård i Kungsängen är en typisk Hårlemanherrgård från sent 1700-tal, men höjd en våning under tidigt 1800-tal och renoverad med tillägg av bland annat burspråk och förnyade inredningar i Jugend under tidigt 1900-tal. Herrgården har stått obebodd sedan 1960-talet och de orörda inredningarna har stora värden. Vi har haft i uppdrag att gå igenom lösa inventarier och katalogisera och märka upp dessa.

Restaurering

Vi utför projektering av kulturmiljövård. Ett exempel är det badhus Ivar Tengbom ritade åt Elghammar 1918. Byggnaden håller på att åka ner i sjön. Vi utför handlingar för restaurering av byggnaden med ny grundläggning, byte av skadad stomme och måleri med äldre färgtyper samt och rekonstruktion av badsump och brygga.