Sättra trädgårdsmästarbostad

Vi har utfört ett antikvariskt utlåtande inför en rivningsansökan av Sättra trädgårdsmästarbostad åt Upplands Väsby kommun

Trädgårdsmästarbostaden

Sättra är en äldre gård vilken nämns redan under tidig medeltid. Gården innehades efter reduktionen av släkten de la Gardie. År 1772 tillhörde gården familjen Reimers, efter det familjen Stedingk och från 1849 friherre Cederström och efter det familjen troligen familjen Göran Schröderheim till år 1878 då grosshandlare John E. Johansson köpte gården. Gården hade på äldre fotografier en huvudbyggnad i Empire, oklart när denna revs och ersattes av den nuvarande men troligen skedde detta på 1940-50-talet. År 1938 var den gamla huvudbyggnaden kvar och Svenska Gods & gårdar nämner att den används som vårdhem för sinnesslöa barn. Gården hade tidigt en kvarn belägen straxt söder om trädgårdsmästarbostaden samt ett tegelbruk vilket var verksamt en bit in på 1900-talet.

På äldre kartor finns bebyggelse på trädgårdsmästarbostadens plats från tidigt 1800-tal. På en karta från 1778 saknas byggnaden.

I början av 1900-talet utvecklades verksamheten vid gården till ett större trädgårdsmästeri med omfattande fruktträdgårdar och växthusanläggningar. Troligen var verksamheten odling av frukt och grönsaker för försäljning i huvudstaden. Till trädgårdsmästeriet fanns ett antal personalbostäder varav detta är en. Det är inte klarlagt om den nuvarande byggnaden är nyuppförd kring 1920 eller om den är en kraftigt ombyggd äldre byggnad. Bjälklagen hör hemma i 1900-talet, medan takkonstruktionen är av en äldre generell typ vanlig i alla tider.

Byggnaden står delvis på en putsad grund av lättbetongblock och troligen delvis på en murad grund. Stommen är troligen en regelstomme. Fasaderna har gult oljemålad locklistpanel, med förkroppade hörnpilastrar vilka avslutas i en kraftig takfot vars gesims går runt hörnet och förkroppas på gavlarna, ett typiskt drag för den svenska 1920-talsklassicismen. Pilastrar och takfot är vita. Taket är brutet och täckningen består av dels valsad plåt på det övre takfallet och dels tvåkupiga lertegelpannor på det nedre takfallet. Fönstren är närmast kvadratiska med två bågar och två glas per båge. Kring fönstren finns fönsterluckor i grön panel. Entrén är täckt av ett enkelt verandatak med tegelpannor och enklare snickarglädje. Ytterdörren är en pardörr med drag av tidig funkismodell.

Villan är mycket välbevarad med ursprungliga fönster med till största delen munblåst glas. Samtliga innerdörrar förefaller vara bevarade och i gott skick, med tidstypiska trycken. En hel del övriga äldre detaljer såsom platsbyggda garderober och förråd samt radiatorer och baklitströmbrytare finns även bevarade.

Trädgårdsmästarbostaden har ett stort kontinuitetsvärde då den står på en plats som har varit bebyggd sedan åtminstone sent 1700-tal. Byggnaden bildar sammanhang med grindstugan, trädgårdsmästarbostad 2 & 3 samt med Sättra huvudbyggnad park och trädgård till en värdefull gårdsbild. Byggnaden har ett mycket stort miljöskapande värde med äldre trädgård, vägdragningar alléträd och grindar. Byggnaden är typisk för sin tid ombyggd eller uppförd då moderna material och metoder börjar slå igenom. Den har stora arkitekturhistoriska värden. Byggnaden har även socialhistoriska värden som en lite mer ambitiös personalbostad på en gård, men viss social gradering till trädgårdsmästarbostad 2 & 3 som är sammanbyggda i en enklare länga. Byggnaden ingår i ett naturreservat inrättat kring 1970-talet med avsikt att bevara det äldre jordbrukslandskapet som ett naturskönt strövområde som är värdefullt för allmänhetens friluftsliv.

Interört står nu byggnaden mitt i en renovering som har avstannat. Samtliga golv på nedervåningen utom i ett rum är upprutna för at upptäcka eventuell röta. Röta kunde vid vår syn hittas i en golvbjälke i sydöstra hörnet, i övrigt verkar golven vara friska. Samtliga skivmaterial har även tagits ner från väggarna, och stommen är därmed synlig. Inga allvarliga skador kunde upptäckas på väggarna.

Även på ovanvåningen har de flesta golven brutits upp. Inte heller här kunde den okulära besiktningen upptäcka några akuta problem.

Villan var uppbyggd med enkla material som spåntade golv och tapetserade väggar och den bedöms med relativt små insatser kunna återställas till användbart skick. Detta tillsammans med läget vid vattnet gör att villan kan mycket attraktiv för boende, sommarboende eller verksamhet. Då miljön redan har tagit skada av avrivningar av mindre byggnader och växthus så är trädgårdsmästarbostadens miljöskapande värde som rest av en omfattande kulturmiljö mycket viktigt idag. En rivning skulle innebära en stor skada.