Sverre Fehns villa vid utställningen nu64

Inom ramen för den stora Norrköpingsutställningen NU 64 anordnades ett bostadsutställningsprojekt kallat ”Nordisk Villaparad”. Arkitekterna utsågs efter samråd med de nordiska arkitektförbunden. Det kom att bli sex villor, ritade av följande arkitekter: från Danmark Jörgen Boo och Vilhelm Wohlert, från Finland Kristian Gullichsen, från Norge Sverre Fehn, från Sverige Sven Silow och Lennart Kvarnström. För den utvändiga planeringen av det sammanhållna området för villorna anlitades trädgårdsarkitekten Gunnar Martinsson. Genom att forma om marken har han sökt skapa skyddade uteplatser i direkt anslutning till de olika husen. Villorna ligger i ett parklandskap gestaltat av Gunnar Martinsson och området har inte uppdelats med staket eller plank i tomtgränserna.

Förhoppningen var att villautställningen skulle ge erfarenheter som kunde komma framtida bostadsbebyggelse för småhus i grupp tillgodo både när det gällde husens planering, inredning och utrustning samt organisationen av själva bygget. Det kom inte att bli så. Karaktären på Nordenvillorna uppfattades sannolikt som exklusiva formexperiment och den stora produktionen av villaområden fick ett annat, mer produktionsanpassat formspråk.

Sverre Fehns villa utformades inom en stram geometrisk korsform med inspiration av renässansarkitekten Palladio. Villan består av fyra rumsligheter ordnade i en korsplan kring ett centralt parti med kök och badrum. Rummen avgränsas med slutna U-formade väggar av tegel utan öppningar. Mellan dessa bryter glasade kuber fram, karnap. Mittdelen med kök och badrum betonas genom en stor lanternin som även ger överljus till dessa rum utan ytterväggar. Villans plan bygger på enkla måttförhållanden med modulen 2.5 meter och multiplar av denna.

Som en del i den modernistiska utformningen är rumsligheterna upplösta, glaspartierna går obrutna till golv och det saknas helt synliga installationer. Utformningen byggde på ett utnyttjande av modern teknologi avseende uppvärmningen. Huvudrummen värms av elektrisk takvärme från den Norska tillverkaren ESWA. Takvärmen har placerats ovan ett elegant undertak av furubrädor satta mellan synliga limträbalkar. Värmesystemet är seriekopplat och nyttjar nedtransformerade spänningar. Värmekropparna består av aluminiumfolie med elkablar i. Detta system kompletteras av golvvärme i villans inre del, samt vid underkanten av fönstren i karnapen. Utnyttjandet av den moderna uppvärmningsteknologin var en förutsättning för arkitekturen.

Paul Wilund har projekterat en restaurering av villans värmesystem samt omläggning av takets gummiduk. Paul har även medverkat som antikvarisk medverkande enl KML då villan är byggnadsminne och restaureringen har skett med byggnadsvårdsbidrag.

Entreprenörer var Vikens plåt och tegel AB och Caverion Norrköping.

 

_FIN3000