Stjärnorps slottsruin

Stjärnorps slottsruin ägs av familjen Douglas.

Paul Wilund har deltagit i ett parallellt uppdrag om restaureing och komplettering av ruinen syftande till att dels tillgängliggöra ruinen samt skydda bevarade delar från fortgående förfall. I samband med det uppdraget utfördes ett par förslag. Detta idéförslag på rekonstruktion presenterades dock inte, då det skulle innebära en ganska lågtgående rekonstruktion på ett sätt som vi normalt inte gör i Sverige.

Förslaget innebär att slottsruinen kompletteras med fönster samt att murarna kompletteras med avvikande svat tegel så att ett tak i ursprunglig form kan bäras. Nytt och gammalt kommer även fortsatt att vara avläsbart. Det rum som skapas inne i ruinen kan antingen lämnas i sitt nuvarande skick eller kompletteras med inbyggnader och rum, placerade fritt med respekt för den historiska byggnadsmassan. Förslaget är en direkt parallell till Koldinghus eller Palazzo Veccio.

Historik

Slottet består av två flygelbyggnader samt en slottsruin.

Slottsbyggnaden uppfördes troligen med start under 1650-talet, då Robert Douglas får grevlig värdighet. Under 1660-talet anger källmaterialet full byggnadsaktivitet. Slottet användes sedan till och från och det är inte helt klarlagt om hela anläggningen inreddes under detta första skede.

1763 ärver Vilhelm Otto Douglas Stjärnorp och en omfattande ombyggnad och uppdatering av slottet sker. Vid samma tid förädlas även parken och Lindalléer och bersåer plateras.

1789 brann slottet ner. Kyrkan i södra flygeln byggs upp straxt efter, men slottet står orört och brandskadat. Under sent 1700-tal kompletteras och inreds flyglarna.

Under 1800-talet är det periodvis ägare utanför Douglasfamiljen. Först Burenstam och sedan Wirén. Enligt uppgift tog Wirén en del byggnadsdetaljer från slottet och sålde dem. En del byggnadsmaterial används även för uppförande av en brygga och för markarbeten på gården

1876 återköper Douglasfamiljen slottet. 1902 utförs uppmätningar och rekonstruktionsskisser av Arkitekt Fredrik Falkenberg. Idéerna är troligen avsedda att utföras men så sker inte. 1905 restaureras ruinen ganska hårdhänt. Nya konserveringsarbeten utförs 1936 och på 1950-talet och 1963. Vid det sistnämnda tillfället tas stora mängder rasmassor bort ur ruinen.

 

Stjarnorp top