Kvarnen Ericsberg

Vattenkvarnen vid Ericsberg har en mycket lång historia och omnämns i skriftliga källor redan 1550. I skatte- och mantalslängden för Oppunda härad, Malms socken omnämns den som Jürfors qwarn. Samma källor omnämner den igen 1573. Troligtvis hade då strömmen brukats som kraftkälla sedan länge. När den första vattenkvarnen byggdes är däremot oklart.  Första avbildning på karta är först från 1684. Femton år senare förekommer både en sågkvarn och mjölkvarn på en mycket detaljerad karta. Vid den tidpunkten är också den mäktiga slottsbyggnaden i söder med sin barockpark och flygelbyggnader en realitet. Fram till 1900-talet gick troligen huvudvägen upp till slottet framför kvarnen.

Den nuvarande takbyggnaden uppfördes till sin huvuddel på 1700-talet, antingen 1757 eller enligt en inskription 1789. Det förenklade säteritaket ger kvarnen en viss karolinsk karaktär, vilket tillsammans med dess färgsättningen knyter an byggnaden till de övriga i slottsområdet. Enligt en målning 1818 har kvarnen i allt väsentligt sitt nuvarande utseende. En karta från 1844 bekräftar att bron över forsen fått sin nuvarande sträckning i slottets mittaxel, vilket bör ha skett betydligt tidigare. De förändringar som skett därefter hör till 1900-talet. En generator och elverk tillkom på 1910-talet, för att läggas ner på 1960-talet. Kvarnen var i bruk till år 1970, då den sista mjölnaren Jonasson lade ner sin verksamhet. Sedan dess står alltså kvarnen kvar dels som ett monument över en flerhundraårig kvarnepok men också som en väsentlig del av slottsmiljön vid Ericsberg. När kvarnen lades ner lämnade man kvar maskineri, utrustning och andra spår av driften vilket gör den till ett spännande kulturmiljö. Ägarna har därför planer på att visa kvarnen för besökare och förhoppningar finns om att åter möjliggöra drift av museala skäl.

Vi arbetade med en takomläggning som även omfattade byte av rötskadat högben och dito underlagspanel/faltak. samt plåtslageriarbeten.  Arbetet utfördes under vintern 2012-2013.

ABC_1392

Kvarnens takkonstruktion, teglet ligger på läkt som är spikat på ett faltak. Vid omläggningen ändrades inte denna konstruktion, vi bedömde att takets öppna konstruktion aktivt medverkade till att det inte blev kondensproblematik på innertakets undersida. Kvarnen står ju i en sjö med vatten under vissa delar.

FIN_7592

En liten detalj, nockplåtarna  var spikade och över varje spik fanns ett litet finurligt skyddstak av vikt plåt. Detta återskapades av plåtslagarna på det nya plåtdelarna.