Minnestemplet Rydboholm

Minnestemplet i Rydboholms slottspark uppfördes troligen kring 1820-30 som en del av en Engelska parken vid Rydboholm. Huset är uppfört i korsvirkesteknik med fyllningar av kalkmurat tegel. Arkitekturen är närmast teatral med Götiska drag. Fredrik Blom sägs ha varit arkitekt, vilket är möjligt men inte styrkt. Interiört är huset dekorerat med limfärgsmåleri i grisaille och ockra med medaljonger tillägnade ägarfamiljen. Måleriet är troligen utfört av Emmanuel Limnells verkstad. Troligen användes huset ursprungligen som ett promenadmål och för lekfulla ritualer kopplade till frimureriet, interiört finns bland annat ett altare.

Under tidigt 1900-tal ändrades taket och fick en mer kinesiserande form och taketbelades med papp, troligen efter omfattande och återkommande problem med läckor i det ovanligt utformade taket. År 2008 när projektet började var huset i extremt dåligt skick, det regnade in, en vägg var helt inrasad, takets ena sida var helt rutten och ungefär en tredjedel av golvet saknades. Huset stod endast med hjälp av strävor som satts upp mot en tall intill. När det blåste så gungade hela huset.

Uppgiften var att se om byggnaden överhuvudtaget var reparerbar. En analys utfördes av skador och vilka delar som eventuellt skulle kunna räddas. Efterforskningar i arkiv och äldre källor ledde till information om husets ursprungliga utseende. Bland annat hittades äldre målningar av byggnaden vilka visade den ursprungliga arkitekturens idé. Tillsammans med beställaren valdes att rekonstruera templet och återgå till det ursprungliga utseendet.

Projektet omfattade bygge av ett skyddstält för att få väderskydd. Byggnaden stämpades med en inre ställning som varsamt stöttade mot det bemålade takvalvet. Efter att reparerbara delar hade säkrats demonterades skadade partier. Nya delar till korsvirkesstommen infogades successivt i den befintliga stommen.

Sedan återuppfördes byggnaden med nya delar i ursprunglig teknik, fyllningar av kalkmurat återvunnet tegel. Taket belades med kyrkspån lika det ursprungliga och de nedre delarna av taket utfördes i plåt. Så långt det var möjligt har äldre svartplåt återmonterats.

Fönstren reparerades bågarna och karmarna har kompletterats med nya delar och nytt äldre glas.

Efter färdigställande av interiören med kalkputs rekonstruerades och kompletterades måleriet. Äldre bevarat måleri lämnades så långt det var möjligt orört med bevarad patina och skador. Projektet var mycket omfattande trots att byggnaden i sig är ganska liten och det utfördes helt med egen finansiering av ägarfamiljen.

Paul Wilund utförde uppdraget som restaureringsarkitekt och utförde projektering och projektledning. Förundersökningen utfördes tillsammans med Mats Fredriksson. Projektet utfördes 2009-2010 på tidigare anställning.

_BUS8414

Stommens skick före åtgärd , med omfattande rötskador

_BUS8465

Byggnaden uppstämpad, västra väggen demonterad. Bevarade delar värnades genom hela projektet

_NIK0458

Stommen återuppbyggd, nytt tak av kyrkspån och plåt

_FIL2471

Interiören rekonstruerad, jämför ovanstående bild

minnestemplet vy

Exteriören efter avslutat projekt