Vadstena klosterområde

Vadstena klosters byggnader är intimt förknippade med Sveriges historia. Byggnaderna är uppförda med start i tidigmedeltid och de berättar om folkungatid, medeltidens klosterväsende, 1600-talets stormaktstid, 1700-talets socialt betingade problem med bla könssjukdomar, 18- och 1900-talets mentalvård och slutligen om 1900-talets restaureringsideologi.

Byggnaderna är om- och tillbyggda vid oräkneliga tillfällen under 800 år. De innehåller murverkskonstruktioner och arkeologiska utgrävningar blandat med traditionell byggnadskonst från 1800-talet i kombination med moderna betongkonstruktioner från 1960-talet. Vadstena klosterområde är statligt byggnadsminne.
Paul har arbetat med Vadstena klosterområde sedan 2009. Vi deltar nu som projekterande arkitekter och antikvarier för ett installationsprojekt i Norra och Västra längan. Ett liknande projekt utfördes för några år sedan i Munkklostret. Vi har installerat ftx-ventilation samt ersatt 1970-talets elvärme med vattenburen fjärrvärme. Med hjälp av underökningar i byggnaden samt äldre kartmaterial, fotografier och ritningar lokaliserades igenmurade öppningar, kanaler och andra platser för håltagningar. Utifrån detta material planerades installationen minutiöst med exakta lägen för varje rör.

För ventilationen har vi i mesta möjliga mån använt befintlig kanalisation, både sentida kanaler och äldre rökgångar. Antalet rördragningar har minimerats genom att rummen ventileras parvis. Till- och frånluft placerades i de flesta fallen helt dolt i rökgångens stos ovan kakelugnarna. Ventilationen mellan rummen sker genom att beräkna kanalarean på otätheten vilken oftast räckte till, men i två fall gestaltades tilluftdon genom att öppna upp spalter bakom dörrfodren. Den stora tilluftskanalen till det stora centrala trapphuset löstes genom att tilluft sker genom den smidda vindsporten från 1700-talet, ställd på glänt.
Inom uppdraget har vi även utfört vårdprogram för Munkträdgårdens byggnader, Munkklostret samt Tornhuset och Empirehuset. Vi har medverkat vid rivningen av en svartbyggd bar, inventerat kulturhistoriska lämningar i prästgården från 1600-talet och medverkat vid inredningen av lokaler till föreningen Örtagårdens vänner. Vi har även varit antikvariskt medverkande vid uppförande av sophus och tillgänglighetsåtgärder ritade av arkitekt Ewa Strömberg.

I Norra och Västra längan, hotelldelen och museet har vi just avslutat projekteringen av ett till- och frånluftssystem samt flytt av undercentralen för fjärrvärmen. Även i detta projekt har vi tagit initiativ till varsamma och diskreta installationer förlagda i befintliga schaktlägen och utnyttjande av äldre murad kanalisation. I projektet ingår uppdatering av brandutrymning. Här tog vi initiativ till att förenkla utrymningsvägarna och åstadkomma en enkel och elegant gemensam utrymningsväg utan hinder genom att återöppna en dörr, igenmurad på 1960-talet. Till utrymningsvägen har vi ritat en branddörr som med ett asymmetriskt spröjsverk tar tag i och ansluter till 1960-talsombyggnaden och inredningen av Sankta Birgitta klostermuseum genom att koppla till den gemensamma förebilden Carlo Scarpa.