Ericsbergs slott

Ericsbergs slott är ett av Sveriges största privata gods. Huvudbyggnaden började uppföras under 1600-talets mitt som en trevåning huvudbyggnad med trappstegsgavlar. Runt år 1669 startade en omdaning av den dåvarande rektangulära byggnadskroppen till det barockslott med framspringande flyglar med hörnpaviljonger som står där än idag. Interiören innehåller ett stort antal magnifika stucktak av stuckatören Carlo Carove.
Enligt vissa källor fick slottet delvis förfalla under 1700-talets andra hälft. Skicket föranledde ett antal renoveringar och uppdateringar under 1800-talet, bland annat kring 1810, 1815, 1862 och 1897. Ombyggnaden 1815 innebar en förändring av exteriören och sätertakets två tornhuvar togs bort. Fönstren på huvudbyggnaden har ändrats från blyspröjsade smårutor till träspröjs. Vid ombyggnaderna 1897 utförde Isac Gustaf Clasons installationer av moderna tekniska system och badrum, inredandet av ett antal rum. Clason omgestaltade även fritrappan på slottets huvudfasad mot norr efter förlaga i Suecian. Invid slottet finns en magnifik park samt ett antal byggnader, bland annat en kvarn, ett elverk, ett stall, gåshus, bostadsflyglar och annat.

Vi har arbetat med Ericsberg i ett par år. Vi arbetar främst med vårdåtgärder. Vi har bland annat medverkat vid omläggningen av terrassmurar i parken, vi har utfört takomläggning och takstolsreparation på 1700-talskvarnen och elkraftverket. Vi har även restaurerat fönstren i slottets magnifika badrum från sent 1600-tal. I skrivande stund medverkar vi vid stenkonservering av en sandstenskolonn från bondeska palatset samt reparation av en porfyrurna i parken. Vi är aktiva och nära medverkande i det praktiska arbetet.
Vi arbetar med en restaureringsmetodik som innebär en varsam vård, ett medvetet bevarande av patina och originalmaterial. Vid reparationen av kvarnens tak lades de gamla handslagna tegelpannorna om på underlagstaket utfört som ett faltak. En svamp- och rötskadad takstol byttes med infogande av ett nytt högben utfört som en kopia på det ursprungliga. Vid reparationen av fönstren i 1600-talsbadrummet byttes endast ett glas, blyspröjsen återanvändes och träramarna rördes ej.

Ericsberg satsar medvetet på att utvecklas som besöksmål. Parken är öppen för allmänheten och det finns ett café i det f.d. stallet.