Hedvig Eleonora kyrka

Under ett antal år har Wilund arkitekter & antikvarier haft ett uppdrag för Hedvig Eleonora församling i Stockholms innerstad. På behändigt gångavstånd från kontoret, och dessutom hemmaförsamling för flera av kontorets medarbetare är detta ett mycket roligt uppdrag.

Under 2020 färdigställdes en exteriör restaurering av kupoltrummans fasader. Fasaderna putslagades och skadade partier putsades om. Hela kupoltrumman avfärgades sedan i en ny kulör som är mer lik den som återfinns på nedre delen av kyrkans putsade fasader.

Delar av kupoltrumman har också målad natursten i fasaden. Denna var bitvis i behov av lagningar.

Bland andra projekt som Wilund arkitekter & antikvarier arbetar med för församlingen är en uppdatering och komplettering av vårdplanen för kyrkogården. I Stockholm är begravningsverksamheten en kommunal angelägenhet, men flera äldre innerstadskyrkor har äldre kyrkogårdar med kulturhistoriskt värdefulla äldre gravvårdar. Flera av dessa, däribland Hedvig Eleonora, har även i och med nya gravskick återupptagit gravsättning i exempelvis askgravlund.

Samtidigt är de äldre kyrkogårdarna ofta uppskattade oaser i stenstaden. Det är således många olika intressen och önskemål att tillvarata, vilket påverkar de val församlingen ställs inför i arbetet med kyrkogården.

Wilund arkitekter & antikvarier arbetar även med kyrkobyggnadens interiör, och har under 2020 bl.a. medverkat i arbetet med en konservering och restaurering av måleri på läktarna, med att ta fram en utformning av nya nummerskyltar på bänkarna, samt med att ta fram nya ljushållare och oljeljus till kyrkorummets bänkrader.

Vi har även upprättat en handling inför en kommande renovering av kapellens fönster, och kommer under 2021 att fortsätta arbeta med nummerskyltar och ljushållare.