Representativa rum

Paul är husarkitekt för Residenset i Nyköping. Byggnaden inrymmer idag dels en representationsdel och en bostad för landshövdingen, dels kontorslokaler för Länsstyrelsen i Södermanland. Byggnaden var under efterkrigstiden helt kontoriserad, men representationsrummen återställdes vid millennieskiftet, och landshövdingen kunde flytta in i en nyinredd bostad i Residenset i början av 2020. Uppdraget som husarkitekt innehas på uppdrag av Statens Fastighetsverk, SFV, och innebär ett samlat ansvar för åtgärder och gestaltning inom det aktuella objektet, som oftast är ett statligt byggnadsminne. Det innebär ett stort antal projekt av olika storlek och inriktning. I dagarna färdigställdes en renovering av matsalen i Residenset, med Fortsättning →

Hedvig Eleonora kyrka

Under ett antal år har Wilund arkitekter & antikvarier haft ett uppdrag för Hedvig Eleonora församling i Stockholms innerstad. På behändigt gångavstånd från kontoret, och dessutom hemmaförsamling för flera av kontorets medarbetare är detta ett mycket roligt uppdrag. Under 2020 färdigställdes en exteriör restaurering av kupoltrummans fasader. Fasaderna putslagades och skadade partier putsades om. Hela kupoltrumman avfärgades sedan i en ny kulör som är mer lik den som återfinns på nedre delen av kyrkans putsade fasader. Delar av kupoltrumman har också målad natursten i fasaden. Denna var bitvis i behov av lagningar. Bland andra projekt som Wilund arkitekter & antikvarier Fortsättning →

Villa Stockenberg

Fasadrestaureringen på Villa Stockenberg i Saltsjöbaden, som har projekterats och projektletts av Wilund arkitekter & antikvarier, går mot färdigställande. Villa Stockenberg är en byggnadsminnesmärkt villa från 1910 i en för Sverige mycket ovanlig engelsk arts & craftsstil. Villan är faktiskt en kopia av villan Annesley Lodge från 1895 av den brittiske arkitekten C.F.A. Voysey, och uppfördes av redardottern Hanne Stockenberg, som just blivit änka när byggnaden projekterades. De svenska ritningarna signerades av Isak Gustaf Clason, men torde ha utförts av den norske arkitekten Rudolf Emanuel Jacobsen. Byggnaden är alltjämt privatbostad. Fasaderna har setts över och skadade partier har putsats om Fortsättning →

Nytt timmer på Näs

På Näs utanför Rimbo börjar nu lagningarna av timmerstommen gå mot sin fullbordan, och det blir så småningom dags att rekonstruera takstolarna. Bild från byggarbetsplatsen på vinden, där takstolen ska uppföras. Detalj av en knut där nytt kärnvirke använts för att att rekonstruera den skadade övre delen av stommen. Denna del av stommen var uppförd av sekundärt, återanvänt material, förmodligen från den äldre flygelbyggnaden på platsen, vilken revs när den nuvarande byggnaden uppfördes i början av 1800-talet. Denna del av timmerstommen var i stora delar i mycket dåligt skick, och behövde bytas ut. Delar av timret hade stora skador av Fortsättning →

Test av stålplåt

Idag var Paul från Wilund arkitekter & antikvarier  hos Stockholms Plåt och Smide i Arninge, för att testa enkelfalsad stålplåt i småformat till nästa års omläggning av taken på Ericsbergs slott i Sörmland. Ericsbergs slott är ett stort barockslott som fick sin nuvarande utformning under stormaktstidens 1600-tal. Nyligen har vi där avslutat en omfattande restaurering av det stora orangeriet från 1800-talets senare hälft. Här ser vi hur Hans Huzelius (SPoS) till vänster studerar plåtprovet. Småformat är ett äldre utförande av plåttak, som föregår de större, standardiserade plåtformaten som blir tillgängliga i och med industrialiseringen under 1800-talet. Även enkelfalsning är ett Fortsättning →

Kolonistuga under uppförande

I Stockholms Västerort projektleder och projekterar Wilund arkitekter & antikvarier en rekonstruktion av en kolonistuga för en privat beställare. Den ursprungliga stugan på lotten brann ned, och rekonstrueras nu. Bygget är i full gång, och nästa steg är att putsa fasaden.

Besök på bygget

Besök på den pågående fasadrestaureringen på Tekniska Nämndhuset. Kan du se vilka stenar och fogar som är nya? Murarna avslutar sitt jobb den här veckan, därefter ska mjukfogen runt fönsterpartierna återskapas. Murarna går då vidare till nästa fasadavsnitt, där asbestsanerarna nyligen blev klara. Det är nästan som ett kretslopp.

Blå Huset, Västervik

I Västervik har Wilund arkitekter & antikvarier utövat antikvarisk medverkan vid en exteriör restaurering av byggnadsminnet “Blå Huset”.  Huset fick en exteriör färgsättning i blått i början av efterkrigstiden, vilket givit den dess nuvarande namn. Byggnaden har givits en rekonstruerad färgsättning i guldockra med foder och fönster i en vit kulör bruten med grön umbra. Porten har målats i en engelskt röd. Restaureringen har även innefattat lagning av skadade delar av befintlig locklistpanel. Bild under åtgärdernas utförande.

Fasadrestaurering Claestorp

Fasadrestaurering pågår på Claestorp slott utanför Katrineholm i Sörmland. Wilund arkitekter & antikvarier projekterar och utövar antikvarisk medverkan. För närvarande pågår arbeten på huvudbyggnadens gavlar. Anläggningen är ritad av Carl Johan Cronstedt, kakelugnens uppfinnare, och uppfördes 1754 på platsen för en nedbrunnen äldre anläggning. Huvudbyggnaden har hela sex flyglar och är byggnadsminne sedan 1983.