Sakkunnig kontrollant av kulturvärden

ROLLEN SOM SAKKUNNIG KONTROLLANT AV KULTURVÄRDEN ENL. PBL

 

PBL har en väldigt bra styrning kring hur kulturvärden skall hanteras i byggprocessen. Tyvärr används detta verktyg alltför sällan.
Som information har vi sammanställt en kort genomgång om rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enl. PBL. Vår metod ger en effektiv och transparent process, fokuserad på resultatet. Att ta in en sakkunnig kontrollant av kulturvärden kostar inga stora pengar men vinsterna är stora på alla plan.

Artikeln börjar med en analys om när vi anser att en sakkunnig behövs, sedan berättar vi hur vi arbetar som sakkunniga. I slutet av artikeln har har samlat ett par relevanta citat från Plan och bygglagen, PBL.

När behövs en sakkunnig kontrollant av kulturvärden?
Enligt PBL så styrs behovet av en sakkunnig av kontrollplanen.
PBL Kap 10 § 7
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335).
En fråga som ofta kommer upp är om det finns en koppling mellan skydd i detaljplan (Q eller q)
och behovet av antikvarisk sakkunnig. Det gör det rent formellt inte. Enligt PBL så skall det
finnas med en sakkunnig kontrollant om det finns kulturvärden att kontrollera enligt de generella
varsamhetsparagraferna i PBL kap 8.
Bygglovhandläggaren, byggnadsnämnden, KA bör göra en bedömning om det finns kulturvärden att bevaka. Råder tveksamhet så är den antikvariska förundersökningen ett bra verktyg som visar behovet.
Momenten i ett uppdrag som sakkunnig kontrollant av kulturvärden
• Vi behöver inventera kuturvärdena för att ha som grund i vår roll som sakkunnig. Ofta startar uppdraget med en Förundersökning som ger oss kunskap om objektet. Denna ger i grova drag ”En lista på kulturvärden” Förundersökningen består oftast av en syn på plats samt forskning i arkiv, äldre kartor och liknande. Vi kan även arbeta utifrån tidigare framtaget material. En ansökan till Byggnadsminne, en vård och underhållsplan eller någon annan bra källa kan fungera som förundersökning eller grundmaterial. Omfattningen styrs av de förändringar som planeras.
• Kulturvärden och synpunkter förs in i projekteringen genom samarbete med byggherre, projektledning och arkitekt, detta kan krasst gälla både gamla och nya delar. En ny vägg eller tillgänglighetsåtgärder kan ju ha konsekvenser för kulturvärdena. Det handlar om att jämka motstridiga krav och hitta bästa möjliga lösningar ur alla aspekter.
• De värden som skall bevakas i byggprocess och lov förs in i ett förslag på kontrollplan som tillsänds KA.
• Samråd, kontrollplanen beslutas och bifogas startbeskedet.
• Kontrollansvarig, (KA), projektledning, eller byggledning kallar sedan till kontroller under byggprocessen enligt kontrollplanen. I denna del av uppdraget är vårt samarbete med projektledning och bygge viktigt. Med en bra projektering så finns dock kontrollpunkterna handlingarna. Vi bevakar att planen följs, och verifierar att funktionen som sakkunnig fungerar i projektet. Vi följer större projekt via byggmöten, eller byggmötesprotokoll samt projektplatser på nätet.
• Slutligen skriver vi ett samrådsyttrande till slutsamråd. Detta kan vara etappindelat om det är större projekt.
För godkännande måste samrådsyttrandena informera om att kontrollen har fungerat, annars kan KA inte godkänna projektet.
Vem betalar?
De sakkunniga inom alla områden bekostas av projektet. Kommunens- och byggnadsnämndens roll är att bevaka om det finns kulturvärden och se till att de sakkunniga som krävs enligt PBL är med i projekt och kontrollplan.

Men för att projekten skall fungera bra så krävs att förarbeten med förundersökning, samt att den antikvariska medverkan under projekteringen fungerar. Är vi med från början så minskas dubbelprojektering och onödiga kostnader. Kommunerna bör därför så tidigt som möjligt flagga för att en sakkunnig kontrollant av kulturvärden bör kopplas in.

I vissa fall gör vi förundersökningarna på kommunernas bekostnad. Det kan vara då kommunen behöver ett bättre beslutsunderlag, vid arbete med en ny detaljplan eller i ett tidigt stadium av planering för ny användning av en byggnad.

 

Plan och bygglagen, PBL

Utdrag ur PBL 8 Kap
Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.
Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.
16 § Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader.
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
18 § Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §

Utdrag ur PBL 10 Kap
Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet
5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Kontrollplan
6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om:
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
7 § Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335).

8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras
1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Lag (2011:795).
Kontrollansvariga (KA)
9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.
Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. Lag (2011:795).
10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §.
11 § En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.