Villa Åkersberga

Villa Brevik ligger nära kusten i Åkersberga. Tomten har speciella förutsättningar, mot gatan i öster ligger en plan berghäll med tallmo och fetblad i bergskrevorna. En brant delar sedan tomten i nord-sydlig riktning och en mjuk bergsbrant övergår i en frodig gräsäng med blommande örter ca 5 meter lägre. I det nordvästra hörnet av ängen en mindre dunge med lövträd. Utmaningen var att rita en villa och ett garage som på ett naturligt sätt drog nytta av tomten. Uppdragsgivarna ville inte spränga. Svaret blev att ställa huvudbyggnaden så att halva källarplanet helt naturligt fick full ståhöjd och hamnade i souterrain. Fortsättning →

Motala verkstad

Vi har medverkat i restaureringen av gamla motala verkstad. Arbetet startade år 2007 med en djupgående analys av det stora f.d industriområdets skick och skadebild. Sedan utabetandes en ramhandling med tekniska beskrivnigar av olika rwstaureringsmoment, från fönsterrenovering och fasadunderhåll till reparationer av lanterniner. Ett ledstjärna i hela arbetet har varit att arbeta med korrekta material och att bibehålla områdets industrikaraktär.

Heby herrgård

Mangården på Heby säteri består av huvudbyggnad och två symmetriskt placerade flyglar av putsat tegel, avfärgat i gult och vitt, under plåttak. Anläggningen uppfördes för titulärlandshövdingen Sven Westerman Liljencrants, bror till  Gustav IIIs finansminister Johan Liljencrantz som vid samma tid uppförde systeranläggningen Sturehov. Ritningarna utfördes av arkitekten Erik Palmstedt, daterade 1777-78. Anläggningen har mycket väl bevarat sin prägel från byggnadstiden. Huvudbyggnaden är i två våningar med brutet och valmat tak. Johan Liljencrantz var delägare i Mariebergs kakelugnsfabrik och liksom Sturehov har Heby ett antal Mariebergskakelugnar. Flyglarna är uppförda i vinkel och en våning höga. Den västra flygeln innehåller tvättstuga, stall, Fortsättning →