Tuna kungsgård

Tuna kungsgård vid Roxens östra strand står obebodd sedan tidigt 1800-tal. Gården har lång historia, den finns omnämnd redan 1288 i ett brev från Magnus Ladulås. Den nuvarande byggnadsvolymen utgår från en ombyggnad på 1750-talet, då det dåvarande 1600-talshuset förändrades till en 1700-talsbyggnad i två plan. Enligt våra efterforskningar så var den siste inneboende på gården Curt v Stedingk. Gården är både statligt byggnadsminne och fornminne. Paul Wilund har utfört ett stort antal projekt på Tuna. Bland dem förstärkningåtgärder på en spännbock över stora salen i samarbete med Krister Berggren, reparation av rötskadade takstolar, omläggning av handslagna tegeltak på källarna, Fortsättning →

Kalklinbanan

Kalklinbanan står tyvärr inför delvis rivning efter en lång process av diskussioner mellan kulturmiljövården, museerna, kalklinbanans vänner och ägarna Nordkalk. Vi kommer troligen att medverka som projektledare i ett dokumentationsprojekt inför rivningen. Ett antal personer kommer att anställas inom kulturarvslyftet och förhoppningsvis samlar vi ihop material för framtiden och för en spännande utställning om något år.

Rivningsutlåtande Harby skola

  Harby skola Vi har utfört utlåtanden inför rivnignsansökan av några kulturhus i Upplands Väsby, bland annat den lilla skolan i Harby. Harby skola är uppförd under 1800-talets andra hälft som en skolbyggnad med ett större klassrum ett förrum och en tambur. Skolan är uppförd i resvirkesstomme med väggar av kraftiga stående spontade plank. På gården finns ett uthus troligen med avträde och vedbod. Skola ligger belägen utmed den gamla landsvägen i en äldre bystruktur med ett mindre torp på andra sidan vägen. Skolan användes i sin ursprungliga funktion till 1930-talet, efter detta användes skolan som slöjdsal fram till 1965. Fortsättning →

Saltbodarna i Västervik

Saltbodarna lever igen! Kontorets projekt att försöka rädda saltbodarna i Västervik börjar nu närma sig avslut på första säsongen. Bodarna har sedan 1927 ägts av kakelugnsmakaren Birger Ohlsson och de användes av kakelugnsmakeriet som förråd. Under de senaste decennierna har bodarna ägts av ett dödsbo och inte underhållits. Bodarna är dock intressanta kulturbyggnader, troligen uppförda under 1700-talet. De representerar en byggnadstyp som var vanlig i alla svenska hamnstäder från medeltiden och framåt. Saltboden var den bod där man förvarade fisk och fiskeredskap samt lagrade varor som skulle skeppas in eller ut ur staden. Under 2013 har vi tillsammans med snickaren Fortsättning →

Hedvig Eleonora kyrka

Hedvig Eleonora kyrka började byggas 1669 efter ritningar av Jean de la Valée. Kyrkan invigdes 1737, men då utan den nuvarande kupolen. År 1755 började man bygga två torn som skulle flankera huvudentrén mot väster. Tornen färdigställdes aldrig och i samband med att kyrkans kupol och lanterning byggdes 1865-68 inreddes tornens nedre delar till gravkor. Yttertaken ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg. Under 2009 inreddes det södra kapellet till mötesrum för församlingaktiviteter. Vi deltar nu i restaureringen av det norra kapellet, ett rum med betydligt mindre bevarad inredning än det södra. Vi hjälper även församlingen med rådgivnign kring underhåll på Fortsättning →

Sakkunnig kontrollant av kulturvärden

ROLLEN SOM SAKKUNNIG KONTROLLANT AV KULTURVÄRDEN ENL. PBL   PBL har en väldigt bra styrning kring hur kulturvärden skall hanteras i byggprocessen. Tyvärr används detta verktyg alltför sällan. Som information har vi sammanställt en kort genomgång om rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden enl. PBL. Vår metod ger en effektiv och transparent process, fokuserad på resultatet. Att ta in en sakkunnig kontrollant av kulturvärden kostar inga stora pengar men vinsterna är stora på alla plan. Artikeln börjar med en analys om när vi anser att en sakkunnig behövs, sedan berättar vi hur vi arbetar som sakkunniga. I slutet av artikeln Fortsättning →

Vårdprogram för SFV

Statens fastighetsverk arbetar med en särskild typ av förvaltningsstöd, vårdprogram. Vårdprogrammen innehåller dels en rumsbeskrivning på samtliga i byggnadsminnet ingående rum samt textkapitel om historik, kulturhistoriskt värde, vårdkrav, fastighetsuppgifter och författningsskydd (bla byggnadsminnesförklaringen) och en nulägesbeskrivning. Vi har bland annat medverkat i vårdprogam för de statliga byggnadsminnena Kalmar slott, Tuna kungsgård samt Munkklostret, Munkträdgårdens byggnader,  Empirehuset och Tornhuset i Vadstena.

Östra Stenby kyrka

Projektet är ett restaureringsprojekt som omfattar omläggning av skiffertak och reparation av fasaderna. Under 2012 tog vi fram förfrågningsunderlag i form av teknisk beskrivning och ritningar. Avsikten är att försiktigt demontera befintligt skiffer och återmontera detta på ett förnyat underlagstak. Projektet har fått kyrkoantikvarisk ersättning. Vi är med som restaureringstekniska konsulter och antikvariska medverkande. Projektledningen utförs av WSP i Norrköping och huvudentreprenör är Vikens plåt och tegel