Slutbesiktning av orangeriet på Ericsberg

Idag är Paul från Wilund arkitekter & antikvarier på Ericsberg i Sörmland för att förrätta slutbesiktning av restaureringsarbetena av orangeriet. Detta långvariga och roliga projekt går nu mot sitt slut. Det ståtliga orangeriet uppfördes 1856 och är möjligen ritat av den kände arkitekten och ingenjören Georg Theodor Chiewitz. Det är  vilket fall mycket likt det samtida orangeriet på Tullgarn, som tillskrivs honom. Orangeriet har genomgått en omfattande restaurering. Exteriöra trappor har satts om, samtliga putsade ytor har setts över och avfärgats, den putsade takfoten har restaurerats, fönstren och övriga utvändiga snickerier har renoverats, gjutjärnsdekor har rostskyddats och målats, taket har Fortsättning →

Inventering av byggnadsminne

I dagarna har Paul och Joel varit i Småland och inventerat fyra byggnadsminnen på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. Ett av dessa är Nyebogården, en ovanligt välbevarad gårdsanläggning från 1700-talet. Flera av interiörerna har målningar från tidigt 1800-tal. Nyebogården är en byggnadstyp som är ganska ovanlig bland de svenska byggnadsminnena. Den tillhör en kategori av byggnader som betraktats som tillräckligt märkliga först under efterkrigstiden. En av de senare tapeterna, en jugendtapet från tidigt 1900-tal. Gården fungerar idag som hembygdsgård. Det är inte många hembygdsgårdar som kan stoltsera med att vara byggnadsminne! En av väggmålningarna med en get (?) och ett större Fortsättning →

Inventering inför kulturmiljöunderlag

Under våren har Wilund arkitekter och antikvarier inventerat en varuhusfastighet från 1970-talet i centrala Ystad inför framtagandet av ett kulturmiljöunderlag till en detaljplaneprocess. Byggnaden är ett sent tillskott till stadskärnan i Ystad, en stad som är känd för sina korsvirkeshus och sitt välbevarade medeltida gatunät. I Ystad förstod man tidigare än i de flesta andra städer att värna sitt kulturarv, och detta märks även till viss del i rekordårens byggande. Förmodligen hade vi varit än mer respektfulla idag, men jämfört med många andra varuhusbyggnader från 1960- och 1970-talen håller detta en rätt låg profil och är uppfört i material som Fortsättning →

Skadeinventering arkitekturbunden sten

I början av sommaren var hela kontoret ute i två omgångar och skadeinventerade stendetaljerna på Fiholms slott utanför Eskilstuna på uppdrag av fastighetsägaren och Länsstyrelsen Sörmland. Inventeringen skedde från en bomlift. Stendetaljerna finns främst i takkuporna och frontespiserna. I samband med skadeinventeringen besiktades även taket. Fiholms slott uppfördes av rikskanslern Axel Oxenstierna och säteriets två flyglar stod färdiga 1642. Samma år utförde arkitekten Simon de la Vallée ritningar för huvudbyggnaden, men denna kom aldrig att uppföras. Sonen Jean de la Vallée och den unge Nicodemus Tessin d.ä. var även medverkande i slottsbygget, liksom bildhuggaren Heinrich Blume. Slottsbygget genomfördes delvis parallellt Fortsättning →

Fasadrestaurering Brantingsgatan 56

På Brantingsgatan 56 har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat i en omputsning och fasadrestaurering av ett flerbostadshus i funkisstil. Vi har tagit fram färgsättningen och bistått med teknisk specialkompetens om puts och avfärgning. Vi har stor erfarenhet av olika putsprojekt med specialframtagna lösningar för byggnader av stort kulturhistoriskt värde. Det blir ofta också både vackert och funktionellt att renovera och restaurera en byggnad med material och metoder som användes när byggnaden uppfördes. Här blev det väldigt stiligt, tycker vi!

Bodar i yttersta havsbandet

I Stockholms skärgårds yttersta havsband har färdigställts ett utedass efter ritningar av Wilund arkitekter & antikvarier. I den karga och känsliga miljön har målsättningen varit att utedasset ska vara så diskret som möjligt. Det ligger tillbakadraget ett stycke från bodarna i den krypande vegetationen. Sedan tidigare har Wilund arkitekter & antikvarier även ritat en rekonstruktion av den befintliga fiskarstugan. Byggnaden var i så dåligt skick att den plockades ner. En rekonstruktion av den äldre byggnaden uppfördes sedan med samma metoder som denna. Timmerstommen har huggits till på nytt av timmerman, och skeppats ut med båt för att monteras på plats. Fortsättning →

El-inventering

El-inventering pågår i tidigare Bernska Villan i kvarteret Linden. Bilden visar detalj av en takstuckatur i blommig wienerjugend eller secessionsstil. Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, och ligger på Östermalm i Stockholm. Wilund arkitekter och antikvarier utövar antikvarisk medverkan inom en pågående hyresgästanpassning.

Uppmätningar av äldre byggnader

Häromdagen var Paul ute och mätte upp ett äldre hus i Stockholms skärgård, som vi ska arbeta med framöver. Uppmätningsritningar blir alltid roliga och svårtolkade, formerna och måtten stämmer ju sällan överens med varandra. Förhoppningsvis kan vi dela med oss även av det renritade resultatet inom kort!

Georadarundersökning av Stegeholms slottsruin

Idag har vi fått första resultaten av en i dagarna genomförd georadarundersökning på Stegeholms slottsruin. I samband med Wilund arkitekter och antikvariers pågående uppdrag att utforma utrymningsvägar, tillgänglighetsåtgärder och utsiktsplattform har frågor uppkommit om befintliga murars hållfasthet. För att utröna hur de outgrävda delarna av ruinen, som är klassad och skyddad som fornlämning, är uppbyggda har en georadarundersökning beställts och utförts. Georadarundersökningen har utförts av Roberto Grassi, Adapis Georadar Teknik AB. Undersökningen har gett flera intressanta resultat som vi hoppas kunna återkomma till i framtida inlägg