Blå Huset, Västervik

I Västervik har Wilund arkitekter & antikvarier utövat antikvarisk medverkan vid en exteriör restaurering av byggnadsminnet “Blå Huset”.  Huset fick en exteriör färgsättning i blått i början av efterkrigstiden, vilket givit den dess nuvarande namn. Byggnaden har givits en rekonstruerad färgsättning i guldockra med foder och fönster i en vit kulör bruten med grön umbra. Porten har målats i en engelskt röd. Restaureringen har även innefattat lagning av skadade delar av befintlig locklistpanel. Bild under åtgärdernas utförande.

Fasadrestaurering Claestorp

Fasadrestaurering pågår på Claestorp slott utanför Katrineholm i Sörmland. Wilund arkitekter & antikvarier projekterar och utövar antikvarisk medverkan. För närvarande pågår arbeten på huvudbyggnadens gavlar. Anläggningen är ritad av Carl Johan Cronstedt, kakelugnens uppfinnare, och uppfördes 1754 på platsen för en nedbrunnen äldre anläggning. Huvudbyggnaden har hela sex flyglar och är byggnadsminne sedan 1983.  

Fasadrestaurering Långholmen

På Långholmen har Wilund arkitekter & antikvarier utfört en vård- och underhållsplan för en bostadsrättsförening bestående av en grupp fristående äldre hus med höga kulturhistoriska värden. För närvarande pågår underhåll och reparation av fasaderna på flera av byggnaderna. Det är roligt att arbeta med detta projekt, då husen är av olika slag från olika tider, och uppförda med olika material. Därför blir arbetsuppgifterna och frågeställningarna varierade. Här ser vi hur en äldre fönsterbåge har lagats i med nytt virke. Fönsterrenovering på riktigt! Passformen för bågen i en överluft prövas efter ilagning med nytt virke. Lagningen sammanfogas hantverksmässigt med det äldre Fortsättning →

Takomläggning Lilla Adolf Fredrik

För Familjebostäders räkning har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid renovering av Lilla Adolf Fredrik i Vasastan. Byggnaden är uppförd 1908 som en privat flickskola, Åhlinska skolan, med skola och hyreslägenheter på samma fastighet. Detta som ett sätt att trygga skolans ekonomi genom inkomster från hyreslägenheterna. Efter kommunaliseringen av Stockholms grundskolor 1939 har fastigheten varit i stadens ägo. Skolverksamhet bedrivs fortfarande i byggnaden. För närvarande pågår arbeten med taktäckningen. Taket är dels belagt med ett glaserat holländskt falstegel, dels med plåt i skivtäckning. Då de tegeltäckta takfallen i stor utsträckning vetter mot skolgården och gatan, och det i regel är Fortsättning →

Timmerlagningar på Näs

På Näs gård utanför Rimbo har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid en ombyggnad och renovering av gårdens corps-de-logi och flyglar. Arbetena med flyglarna pågår nu för fullt, bland annat pågår lagning och byte av skadat timmer i stommen, som vi har projekterat. Byggnaderna är uppförda i liggtimmer, och har en brokig byggnadshistoria. Många stockar är återanvända, och det finns många lösningar och ändringar under tidens gång som gör detta till ett komplicerat och spännande projekt. I samråd med timmermännen på plats har vi bland annat ersatt befintliga takbjälkar och takstol med nytillverkade lika de ursprungliga. Det krävdes mycket detektivarbete Fortsättning →

Fogpatinering

Till ett större fasadrestaureringsprojekt behövdes nymurade tegelfogar patineras in till samma smutsade grå kulör som befintliga fogar. Det var svår att få till en bra kulör med förpigmenterat fogbruk, och dessutom är fogarna olika mycket smutsade på olika partier av fasaden. Lösningen blev att mura med ljust fogbruk likt det ursprungliga bruket, som sedan patineras in i rätt kulör av murarna på plats. För att få till rätt kulör och möjliggöra en variation i kulören på olika ställen tog Wilund arkitekter & antikvarier fram en specialtillverkad fogpatineringsvätska, POM FPV. Den stryks på för hand med pensel direkt  på den förvattnade Fortsättning →

Besök i funkisvilla

Vi hade för en tid sedan möjlighet att besöka och fotografera en villa i utsökt 1930-talsfunkis, av en namnkunnig svensk arkitekt. Huset har de flesta originaldetaljer bevarade. Det är inte klart vad som ska ske med byggnaden framöver.  

Slutbesiktning av orangeriet på Ericsberg

Idag är Paul från Wilund arkitekter & antikvarier på Ericsberg i Sörmland för att förrätta slutbesiktning av restaureringsarbetena av orangeriet. Detta långvariga och roliga projekt går nu mot sitt slut. Det ståtliga orangeriet uppfördes 1856 och är möjligen ritat av den kände arkitekten och ingenjören Georg Theodor Chiewitz. Det är  vilket fall mycket likt det samtida orangeriet på Tullgarn, som tillskrivs honom. Orangeriet har genomgått en omfattande restaurering. Exteriöra trappor har satts om, samtliga putsade ytor har setts över och avfärgats, den putsade takfoten har restaurerats, fönstren och övriga utvändiga snickerier har renoverats, gjutjärnsdekor har rostskyddats och målats, taket har Fortsättning →