Fasadrestaurering Långholmen

På Långholmen har Wilund arkitekter & antikvarier utfört en vård- och underhållsplan för en bostadsrättsförening bestående av en grupp fristående äldre hus med höga kulturhistoriska värden. För närvarande pågår underhåll och reparation av fasaderna på flera av byggnaderna. Det är roligt att arbeta med detta projekt, då husen är av olika slag från olika tider, och uppförda med olika material. Därför blir arbetsuppgifterna och frågeställningarna varierade. Här ser vi hur en äldre fönsterbåge har lagats i med nytt virke. Fönsterrenovering på riktigt! Passformen för bågen i en överluft prövas efter ilagning med nytt virke. Lagningen sammanfogas hantverksmässigt med det äldre Fortsättning →

Takomläggning Lilla Adolf Fredrik

För Familjebostäders räkning har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid renovering av Lilla Adolf Fredrik i Vasastan. Byggnaden är uppförd 1908 som en privat flickskola, Åhlinska skolan, med skola och hyreslägenheter på samma fastighet. Detta som ett sätt att trygga skolans ekonomi genom inkomster från hyreslägenheterna. Efter kommunaliseringen av Stockholms grundskolor 1939 har fastigheten varit i stadens ägo. Skolverksamhet bedrivs fortfarande i byggnaden. För närvarande pågår arbeten med taktäckningen. Taket är dels belagt med ett glaserat holländskt falstegel, dels med plåt i skivtäckning. Då de tegeltäckta takfallen i stor utsträckning vetter mot skolgården och gatan, och det i regel är Fortsättning →

Timmerlagningar på Näs

På Näs gård utanför Rimbo har Wilund arkitekter & antikvarier medverkat vid en ombyggnad och renovering av gårdens corps-de-logi och flyglar. Arbetena med flyglarna pågår nu för fullt, bland annat pågår lagning och byte av skadat timmer i stommen, som vi har projekterat. Byggnaderna är uppförda i liggtimmer, och har en brokig byggnadshistoria. Många stockar är återanvända, och det finns många lösningar och ändringar under tidens gång som gör detta till ett komplicerat och spännande projekt. I samråd med timmermännen på plats har vi bland annat ersatt befintliga takbjälkar och takstol med nytillverkade lika de ursprungliga. Det krävdes mycket detektivarbete Fortsättning →

Fogpatinering

Till ett större fasadrestaureringsprojekt behövdes nymurade tegelfogar patineras in till samma smutsade grå kulör som befintliga fogar. Det var svår att få till en bra kulör med förpigmenterat fogbruk, och dessutom är fogarna olika mycket smutsade på olika partier av fasaden. Lösningen blev att mura med ljust fogbruk likt det ursprungliga bruket, som sedan patineras in i rätt kulör av murarna på plats. För att få till rätt kulör och möjliggöra en variation i kulören på olika ställen tog Wilund arkitekter & antikvarier fram en specialtillverkad fogpatineringsvätska, POM FPV. Den stryks på för hand med pensel direkt  på den förvattnade Fortsättning →

Besök i funkisvilla

Vi hade för en tid sedan möjlighet att besöka och fotografera en villa i utsökt 1930-talsfunkis, av en namnkunnig svensk arkitekt. Huset har de flesta originaldetaljer bevarade. Det är inte klart vad som ska ske med byggnaden framöver.  

Slutbesiktning av orangeriet på Ericsberg

Idag är Paul från Wilund arkitekter & antikvarier på Ericsberg i Sörmland för att förrätta slutbesiktning av restaureringsarbetena av orangeriet. Detta långvariga och roliga projekt går nu mot sitt slut. Det ståtliga orangeriet uppfördes 1856 och är möjligen ritat av den kände arkitekten och ingenjören Georg Theodor Chiewitz. Det är  vilket fall mycket likt det samtida orangeriet på Tullgarn, som tillskrivs honom. Orangeriet har genomgått en omfattande restaurering. Exteriöra trappor har satts om, samtliga putsade ytor har setts över och avfärgats, den putsade takfoten har restaurerats, fönstren och övriga utvändiga snickerier har renoverats, gjutjärnsdekor har rostskyddats och målats, taket har Fortsättning →

Inventering av byggnadsminne

I dagarna har Paul och Joel varit i Småland och inventerat fyra byggnadsminnen på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar. Ett av dessa är Nyebogården, en ovanligt välbevarad gårdsanläggning från 1700-talet. Flera av interiörerna har målningar från tidigt 1800-tal. Nyebogården är en byggnadstyp som är ganska ovanlig bland de svenska byggnadsminnena. Den tillhör en kategori av byggnader som betraktats som tillräckligt märkliga först under efterkrigstiden. En av de senare tapeterna, en jugendtapet från tidigt 1900-tal. Gården fungerar idag som hembygdsgård. Det är inte många hembygdsgårdar som kan stoltsera med att vara byggnadsminne! En av väggmålningarna med en get (?) och ett större Fortsättning →

Inventering inför kulturmiljöunderlag

Under våren har Wilund arkitekter och antikvarier inventerat en varuhusfastighet från 1970-talet i centrala Ystad inför framtagandet av ett kulturmiljöunderlag till en detaljplaneprocess. Byggnaden är ett sent tillskott till stadskärnan i Ystad, en stad som är känd för sina korsvirkeshus och sitt välbevarade medeltida gatunät. I Ystad förstod man tidigare än i de flesta andra städer att värna sitt kulturarv, och detta märks även till viss del i rekordårens byggande. Förmodligen hade vi varit än mer respektfulla idag, men jämfört med många andra varuhusbyggnader från 1960- och 1970-talen håller detta en rätt låg profil och är uppfört i material som Fortsättning →